برونشیولیت

برونشیولیت به معنی التهاب برونشیولها (نایژکها) است. محتویات • ۱ بیماریزایی وشیوع• ۲ علائم التهاب نایژک• ۳ درمان بیماریزایی وشیوع التهاب نایژک در کودکان زیر دو سال و شیرخواران شایع تر است و یکی از شایعترین علل بستری نوزادان است. شایعترین عامل التهاب نایژک ویروسها (به خصوص ویروس سنسیشیال تنفسی) هستند ولی عواملی مانند باکتریها، … ادامه خواندن برونشیولیت