بیماری های تنفسی

آشنایی با انواع بیماری های تنفسی در متن زیر توضیح انواع بیماری های تنفسی آورده شده است. لیست بیماری های تنفسی آ• آتلکتازی • آزبستوز آزبستوز یک بیماری مزمن ریوی است که در اثر قرار گرفتن طولانی مدت در معرض غلظت زیاد الیاف آزبست در هوا ایجاد می شود. • آسم آسم تنفس را برای … ادامه خواندن بیماری های تنفسی