خروسک

خروسک (یا لارنگوتراکئوبرونشیت) عفونتی تنفسی است که در اثر آلودگی ویروسی مجرای فوقانی هوا رخ می دهد. این عفونت موجب بروز التهاب در داخل گلو می گردد. این التهاب مشکلاتی برای تنفس ایجاد می کند؛ نشانه های خروسک عبارتند از “تنفس صدادار” سرفه، استریدور (صدایی زیر و شبیه خس خس) و گرفتگی صدا. علائم خروسک … ادامه خواندن خروسک