ویروس کرونا (CoV)

ویروس کرونا (CoV) خانواده ای از ویروس ها است که می تواند باعث عفونت تنفسی شود. برای اولین بار در دهه 1960 شناسایی شدند و در چهار زیر گروه آلفا ، بتا ، گاما و دلتا دسته بندی می شوند. بیماری ناشی از ویروس های کرونا در انسان می تواند از سرماخوردگی خفیف معمولی تا … ادامه خواندن ویروس کرونا (CoV)